Logo Portu na výšku

Logo Portu na výšku

Vertical Portu logo 

Tuto verzi používáme všude tam, kde je vhodné logo umístit na střed podkladové plochy. Uplatnění kupříkladu najde v úvodech prezentací, titulních stranách tiskovin a interiérovém designu.

Túto verziu používame všade tam, kde je vhodné logo umiestniť na stred podkladovej plochy. Uplatnenie napríklad nájde v úvode prezentácií, titulných stranách tlačovín a interiérovom dizajne.

We use this version wherever it is appropriate to place the logo in the center of the background surface. It can be used, for example, in the introductions of presentations, cover pages of printed matter and interior design.

Výběr verze loga

Stažením konkrétní verze loga (Verze pro obrazovky vs. Verze pro tisk) rovnou získáte relevantní barevnost loga pro vaše použití. V tabulce je uveden souhrn a nejčastější případy.

Výber verzie loga

Stiahnutím konkrétnej verzie loga (Verzia pre obrazovky vs. Verzia pre tlač) rovnú získate relevantné farebnosť loga pre vaše použitie. V tabuľke je uvedený súhrn a najčastejšie prípady.

Choosing logo version

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga Vlastnosti a použitie loga Features and use of the logo
Verze pro obrazovky Verzia pre obrazovky Version for screenVerze pro tisk Verzia pre tlač Version for print
Barevný režim stažených souborů Farebný režim stiahnutých súborov Color mode of downloaded filesRGBCMYKPantone
Doporučené formáty loga Odporúčané formáty loga Recommended logo formatsPNGSVGPDFEPSPDF
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote) Web a prezentácie (PowerPoint, Keynote) Web and presentations (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365) Online dokumenty (Google, Office365) Online documents (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura Vizitka, leták alebo brožúra Business card, flyer or brochure
Smlouvy a dokumenty k tisku Zmluvy a dokumenty na tlač Contracts and documents for printing

Ochranná zóna loga:

25 % výšky loga

Je to prostor kolem loga, kde nesmí zasahovat žádné okolní grafické elementy (loga, texty, obrázky, okraje stránky, apod.) aby nedošlo k narušení značky. Logo se ve většině případů nachází v okolním kontextu dalších prvků, od kterých se díky prostoru ochranné zóny distancuje a odlišuje.

Ochranná zóna loga:

{%} výšky loga

Je to priestor okolo loga, kde nesmie zasahovať žiadne okolité grafické elementy (logá, texty, obrázky, okraje stránky, a pod.) Aby nedošlo k narušeniu značky. Logo sa vo väčšine prípadov nachádzajú v okolitom kontexte ďalších prvkov, od ktorých sa vďaka priestoru ochrannej zóny dištancuje a odlišuje.

Protection zone:

{%} of logo height

It is a space around the logo, where no surrounding graphic elements (logos, texts, images, page margins, etc.) must interfere so as not to disturb the brand. In most cases, the logo is in the surrounding context of other elements, from which it distances itself and differs due to the space of the protection zone.

Ochranná zónaOchranná zónaProtection zone

Zakázané varianty

Vizuální dojem loga musí být konzistentní. Abychom toho mohli docílit, dodržujeme tato pravidla, která zakazují manipulaci s logem zejména těmito způsoby.

Zakázané varianty

Vizuálny dojem loga musí byť konzistentné. Aby sme to mohli docieliť, dodržujeme tieto pravidlá, ktoré zakazujú manipuláciu s logom najmä týmito spôsobmi.

Things to avoid

The visual impression of the logo must be consistent. In order to achieve this, we follow these rules, which prohibit manipulation of the logo, especially in these ways.

Nepoužíváme stíny pod logem

Nepoužívame tiene pod logom

We do not use shadows

Nenakláníme logo

Nenakláníme logo

Do not rotate logo

Nepřebarvujeme logo

Neprefarbujeme logo

Do not recolor logo

Nedeformujeme logo a neměníme jeho originální proporce

Logo nedeformujeme ani nemeníme jeho pôvodné proporcie

Do not deform or change its original proportions of the logo

Logo na pozadí

Následující pravidla určují, jaká pozadí jsou pro logo akceptovatelná.

Logo na pozadí

Nasledujúce pravidlá určujú, aké pozadie sú pre logo akceptovateľná.

Logo on background

The following rules determine which backgrounds are acceptable for a logo.

Pozadí 0 % černé

Pozadie 0% čierne

Background 0 % black

Pozadí 10 % černé

Pozadí 10 % černé

Background 10 % black

Pozadí 20 % černé

Pozadie 20% čierne

Background 20 % black

Pozadí 30 % černé

Pozadie 30% čierne

Background 30 % black

Pozadí 40 % černé

Pozadie 40% čierne

Background 40 % black

Pozadí 50 % černé

Pozadie 50% čierne

Background 50 % black

Pozadí 100 % černé

Pozadie 100% čierne

Background 100 % black

Pozadí 90 % černé

Pozadí 90 % černé

Background 90 % black

Pozadí 80 % černé

Pozadie 80% čierne

Background 80 % black

Pozadí 70 % černé

Pozadie 70% čierne

Background 70 % black

Pozadí 60 % černé

Pozadie 60% čierne

Background 60 % black

Pozadí 50 % černé

Pozadie 50% čierne

Background 50 % black